فرش و قالیچه

نمایش 1–96 از 143 نتیجه

نمایش 24 48 96

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1510

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1513

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1514

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 100

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1005

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1021

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1036

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1014

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1027

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1039

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1043

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1085

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1046

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1020

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1011

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1024

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1022

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1026

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1025

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1101

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1100

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1099

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1098

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1096

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1094

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1094.1

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1093

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1092.1

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1089.2

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1089

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1085.1

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1089.1

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1077

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1077.1

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1073.1

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1073

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1088

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1090

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1102

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1091

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1074.1

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1029

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1036

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1001

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1007

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1008

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1009

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1010

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1013

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد1481

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

روفرشی کشدار مخمل ابریشم کد 1103

۴۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۹,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح سه بعدی کد 758

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح ادویه

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

قالیچه آشپزخانه طرح 25

۱۶۸,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح 367 فلامینگو

۱۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 724 ماربل

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش طرح 749 یونیکورن

۱۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 765 ماربل

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش طرح 757 ماربل

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش طرح 506

۱۹۸,۰۰۰ تومان

فرش طرح 345

۱۹۸,۰۰۰ تومان

فرش طرح 501 ماربل

۴۶۸,۰۰۰ تومان۱,۰۴۸,۰۰۰ تومان

فرش طرح 499 ماربل

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 294

۱۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 587

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 491

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 607

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 262

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 609

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 989

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 985

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 988

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 672

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 820

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 482

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح تخته گوشت 344

۵۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

قالیچه خز مادام کوکو سایز 100*180

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح ادویه کد 38

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 30

۱۹۸,۰۰۰ تومان۴۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 25

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 22

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 20

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 17

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 15

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 9

۱۹۸,۰۰۰ تومان۵۹۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 8

۱۹۸,۰۰۰ تومان۴۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 7

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 6

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 4

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه طرح 2

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش آشپزخانه جنس طرح قاشق ادویه

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

قالیچه خز مادام کوکو سایز 60*180

۶۹۸,۰۰۰ تومان

قالیچه خز مادام کوکو سایز 150*180

۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

قالیچه خز مادام کوکو سایز 120*180

۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان

فرش طرح ماربل کد 329

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

فرش طرح 997 ماربل

۱۹۸,۰۰۰ تومان۱,۰۶۸,۰۰۰ تومان

قدیمی ترین قالیچه ی جهان ساخت ایران است. ایران با داشتن سابقه ی چند هزار ساله در ساخت فرش، قالی و قالیچه، دارای باکیفیت ترین قالی ها و قالیچه های جهان است و آن را به سراسر جهان صادر می کند. در این مقاله به توضیح انواع قالیچه و نکات قابل توجه در هنگام خرید قالیچه می پردازیم.

به هر نوع قالی که از شش متر کوچکتر باشد، قالیچه می گویند.
قالی خود نوعی فرش است. در واقع اسم فرش، کلمه ای عام برای تمام موارد قالی، گلیم، پلاس و … به کار می رود.

شما می توانید انواع مدلهای قالیچه و نیز دیگر لوازم آشپزخانه و خانه ، پرده اتاق خواب و پذیرایی ، لوازم دکوری و … را در فروشگاه نیلا دکور ملاحظه بفرمایید.

موارد استفاده از قالیچه

این محصول در جاهای مختلفی استفاده می شود. موارد استفاده ی قالیچه را می توان در این مکان ها نام برد :

به عنوان پادری: جلوی در اتاق خواب ، حمام و سرویس بهداشتی و … از این محصول استفاده می شود .

در اتاق خواب با اندازه کوچکتر: در اتاقهای کوچک که قالی را نمی توان جا داد می توانیم از قالیچه به جای آن استقاده کنیم.

در پله ها و راهرو

همچنین قالیچه آشپزخانه برای دکوراسیون و نیز راحتی در آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد که انواع طرحهای قالیچه مناسب برای آشپزخانه را می توانید در فروشگاه اینترنتی لوازم خانه و آشپزخانه نیلا دکور مشاهده نمایید.

انواع جنس قالیچه

قالیچه پشمی: قالیچه پشمی در دو نوع تمام پشمی و چله پشمی دوخته میشود .
قالیچه ابریشمی: که خود سه نوع است : نوع اول که در آن چله و زمینه ی این نوع قالی از پشم دوخته می شود ولی گل های آن را با نخ ابریشمی می دوزند. به این نوع قالیچه، گل ابریشم می گویند .

نوع دوم که در آن تمام زمینه ی آن با نخ ابریشم است اما چله آن از جنس ابریشم نیست. این نوع فرش را کف ابریشمی می گویند .

نوع سوم ، قالی های ابریشمی، تمام ابریشم است. این نوع قالیچه که ارزشمندتر، لطیف تر و گران تر است، به سختی لکه دار می شود و حتی زمانی که غذا یا نوشیدنی روی آن ریخته می شود، به سادگی و با کمک یک تکه اسفنج یا پارچه می توانید آن را پاک کنید.

قیمت قالیچه

قیمت قالیچه با توجه به نوع نخ استفاده شده در آن، نوع رنگ به کار رفته در آن و همین طور طرح و نقش آن متفاوت است. اما مهم ترین مورد در اختلاف قیمت در انواع قالیچه، کیفیت ساخت آن است. محصولات دست باف کیفیت بهتر و در نتیجه قیمت بیشتری نسبت به نوع ماشینی آن دارند.

نکات مهم در خرید قالی و قالیچه

اندازه قالیچه

اندازه ی قالیچه ای که تهیه می کنید باید دقیقا اندازه جایی باشد که آن را پهن می کنید. حتی اختلاف چند سانتی متری ( کوتاه تر یا بلندتر ) باعث زشت شدن دکوراتیو خانه می شود، پس قبل از خرید قالیچه مورد نظرتان به اندازه و متراژ آن توجه کنید.

جنس قالیچه

باید توجه کنید که جنس قالیچه مورد نظرتان جنس اصلی باشد و ناخالصی نداشته باشد. به طور مثال اگر تصمیم به خرید قالیچه ابریشم دارید در زمان خرید از خالص بودن نخ های ابریشمی آن اطمینان حاصل کنید.

طرح و رنگ قالیچه

برای زیباتر شدن محیط خانه و دکوراتیو آن باید طرح و رنگ قالیچه را با دقت انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که قالی و قالیچه جزیی بزرگ از دکوراسیون خانه را تشکیل می دهند.

به طور کلی قالیچه ها در طرح های متفاوتی از جمله دایره، مربع و … ساخته شده و وارد بازار می شوند. به دلیل وجود طرح های متفاوت، برای هر سلیقه و دکوری می توان فرش مناسبی پیدا کرد. پس با آرامش و آسودگی خیال، فرش مورد نظرتان را انتخاب کرده و خرید کنید.

انواع طرحهای زیبای قالیچه را می توانید در فروشگاه نیلادکور مشاهده بفرمایید. نیلا دکور فروشنده انواع لوازم خانه و آشپزخانه شامل ظروف پذیرایی ، سرویس غذاخوری سرامیکی آرکوپال و .. ، لوازم اتاق خواب از جمله روتختی کودک و بزرگسال و … بصورت اینترنتی می باشد.

نیلادکور کیفیت و اصالت محصولات خود را ضمانت می کند.